Η ΘΕΟΜΗΤΩΡ

π. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΥ
Πρωτοπρεσβυτέρου
Η ΘΕΟΜΗΤΩΡ
ΕΙΣ ΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑΝ, ΤΗΝ ΠΙΣΤΙΝ, ΤΗΝ ΛΑΤΡΕΙΑΝ

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Α´

1. Ὁ ἰδιωτικὸς βίος τῆς Θεομήτορος
2. Οἱ γεννήτορες τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου
3. Ἡ γέννησις τῆς Θεοτόκου καὶ τὸ ὄνομα αὐτῆς
4. Ἡ εἴσοδος τῆς Θεοτόκου εἰς τὸν Ναὸν καὶ ἡ δωδεκαετὴς παραμονή της
5. Ἡ μνηστεία τῆς Παρθένου Μαριάμ. Ποῖος ὁ σκοπός

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Β´

1. Ὁ Εὐαγγελισμὸς τῆς Θεοτόκου
α. Ἡ Θεομήτωρ ἐπισκέπτεται τὴν Ἐλισάβετ
β. Ἐπιστροφὴ τῆς Θεομήτορος εἰς Ναζαρὲτ. Ἐπίσκεψις Ἀγγέλου εἰς τὸν Ἰωσήφ
2. Ἡ γέννησις τοῦ Σωτῆρος ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ
3. Τὸ ἀειπάρθενον τῆς Θεοτόκου
4. Ὁ χαρακτὴρ καὶ ἡ ὡραιότης τῆς Θεομήτορος
5. Τί συμβολίζουν οἱ τρεῖς ἀστέρες ποὺ φέρουν οἱ εἰκόνες τῆς Θεομήτορος
6. Ἡ Ὑπαπαντὴ τοῦ Κυρίου
7. Ἡ ὑπὸ τῶν Μάγων προσκύνησις τοῦ Σωτῆρος
8. Ἡ φυγὴ τοῦ Ἰησοῦ μετὰ τῆς Μητρός του εἰς τὴν Αἴγυπτον
9. Ἡ ἐπιστροφὴ τοῦ Ἰησοῦ ἐξ Αἰγύπτου
10. Ὁ δωδεκαετὴς Ἰησοῦς εἰς τὰ Ἱεροσόλυμα
11. Ἡ Θεομήτωρ ὑπόδειγμα οἰκοκυρᾶς
12. Ὁ Ἰησοῦς καὶ τὸ κοσμοσωτήριον ἔργον του
α. Τὸ θαῦμα ἐν Κανᾷ

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Γ´

1. Ἡ Θεοτόκος ἐμπρὸς εἰς τὸν Ἐσταυρωμένον Ἰησοῦν
α. Ἡ Θεοτόκος ὑπὸ τὴν προστασίαν τοῦ Εὐαγγελιστοῦ Ἰωάννου
β. Ἡ χαρὰ τῆς Θεομήτορος διὰ τὸν Ἀναστημένον καὶ Ἀναληφθέντα Υἱόν της
2. Αἱ γονυκλισίαι, προσευχαὶ καὶ δεήσεις τῆς Θεοτόκου
3. Τὰ πρὸ τῆς Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου συμβάντα

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Δ´

1. Ἡ Κοίμησις τῆς Θεοτόκου
α. Ἡ ἐκφορὰ τοῦ θείου σώματος τῆς Θεοτόκου πρὸς ταφήν
β. Ἡ ἐμφάνισις τῆς Θεοτόκου εἰς τοὺς Ἀποστόλους
2. Ὁ ὑπὸ τῶν ἐπιστημόνων ἀποδιδόμενος σεβασμὸς εἰς τὴν Θεομήτορα
α. Ὁ κατ᾿ ἐξοχὴν ὕμνος
3. Αἱ πρὸς τιμὴν τῆς Θεοτόκου ἀφιερωμέναι ἑορταί
α. Ἀκολουθίαι ψαλλόμεναι εἰς τὰς ἑορτὰς τῆς Θεοτόκου

Η ΘΕΟΜΗΤΩΡ                                                                

Κατέβασμα (password:greekddl.com)


0 Response to "Η ΘΕΟΜΗΤΩΡ"

Δημοσίευση σχολίου

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.